Tường trình Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 31 tại New York

Mời nghe tường trình:

 

​Xem video:

 
 
 
Vietnam America TV 57.3: https://youtu.be/gcm9xwRUyLU