Thảm Cảnh Thuyền Nhân Việt Nam

Trang ghi lại những thảm cảnh của thuyền nhân vượt biền của người dân Việt Nam sau ngày 30-4-2015

 

Lịch sử thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975 (Báo La Croix nhìn lại)

Lý Quang Diệu với thuyền nhân Việt Nam