CĐ. LBHK

Lời Mở Đầu

Vì không thể sống dưới chế độ độc tài phi nhân của Cộng sản mà từ năm 1975 hằng triệu ngươì Việt nam đã bỏ nước ra đi. Vì yêu chuộng tự do, vì an sinh của bản thân và gia đình, vì tương lai của những thế hệ mai sau, vì muốn bảo tồn một phần nhân lực để mai sau xây dựng laị quê hương Việt nam tự do, dân chủ và phí cường, mà ngươì Việt Nam phải tỵ nạn khằp nơi trên thế giới. Họ phải chịu đưng nhiều gian khổ, dóc lòng học hỏi văn minh xứ người, xây dựng và bảo vệ nền tảng gia đình, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá Việt Nam.

Những trang sử Việt Nam từ nay sẽ ghi thêm những đóng góp của ngươì Việt hải ngoại. Họ sẽ góp phần trách nhiệm về những thăng trầm của đất nước và quyết tâm chia sẽ với đồng bào trong nước  những ước vọng về một nước Việt Nam huy hoàng trong tương lai.

Ngày nào đất nước được tự do, nền pháp luật được tôn trọng, an ninh con ngươì được bảo đảm, chính quyền do nhân chúng tuyển chọn, cơ hội đóng góp để xây dựng được mở rộng đồng đều, những đứa con lưu lạc của Việt Nam sẽ trở về cùng đồng bào quốc nội quyết tâm xây dựng quê hương. Ngươì Việt Nam tại Hoa Kỳ đã sống hợp quần, thành lập đoàn thể để bảo vệ, đùm bọc lẫn nhau, đã thành lập những hội đoàn, liên hội, những cộng đồng tại mỗi địa phương.

Ý thức tự vệ của ngươì Việt Nam đã biến thành hành động cụ thể là tiến đến sự kết hợp thành một tổ chức cộng đồng tiêu biểu cho khối ngươì Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Với những nhu cầu và nguyện vọng giống nhau, là quyền lợi của chúng ta tại Hoa Kỳ phải được bảo vệ, bênh vực và đất nước Việt Nam phaỉ được tự do, dân chủ, chúng tôi, đại diện các tổ chức cộng đồng Việt Nam tại các tiểu bang, thành phố, địa phương Hoa kỳ quyết đinh thành lập một tổ chức có danh xưng là Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ  vơí cớ cấu tổ chức và điều hành  được ấn định trong Ban Hiến Chương nầy.

Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ là tài sản chung của tất cả ngươì Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ. Mọi người đều có trách nhiệm và bổn phận xây dựng và đóng góp. Cũng như các văn kiện lập quy của bất cứ tổ chức nào, bản Hiến chương nầy quy định các điếu khoản căn bản buộc mọi thành viên phải tôn trọng và đã được Đại hội Cộng Đồng Việt Nam taị Orlando, Florida ngày 19 tháng 6 năm 1993 biểu quyết chấp thuận là Hiến chương của Cộng Đồng Việt Nam taị Hoa Kỳ

 

Tôn chỉ và Mục đích của CĐNVQG-LBHK (trích hiến chương)

Điều 2. Mục đích

Cộng đồng Việt Nam được thành lập với những mụch đích sau đây:

  1. Kết hợp mọi nổ lực để phát triển và thăng tiến đời sống của người Việt định cư tại Hoa Kỳ  trong tinh thần hoà hợp với cộng đồng các sắc dân khác
  2. Bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người Việt Nam trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ; trình baỳ những nguyện vọng, nhu cầu và quan điểm về văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, của khối người Việt với chính quyền các cấp.
  3. Bảo tồn và phát huy nền văn hoá và các truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  4. Hỗ trợ mọi nổ lực tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam

Điều 3. Tôn chỉ

  1. Dân chủ là nguyên tắc cho mọi sinh hoạt của Cộng đồng
  2. Pháp luật là khuôn khổ của hoạt động cộng đồng
  3. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của đồng bào là đối tượng của cộng đồng

Xem nguyên văn Hiến Chương: Hiến Chương CDNVQG LBHK