Tuyên Cáo Về “Những Ngày Văn Hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ” trá hình của CSVN


y Ban T Chc Biểu Tình

Chng Văn Hóa Vận CSVN tại Hoa Thịnh Đốn

PO Box 5055, Springfield, VA 22150

____________________

Tuyên Cáo

Về “Những Ngày Văn Hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ” trá hình của CSVN

 

Xét rằng:

 

  • Chế độ hiện nay tại Việt Nam là một chế độ độc tài toàn trị, tước bỏ mọi quyền tự do căn bản, vi phạm nhân quyền trầm trọng, đàn áp những nhà đấu tranh ôn hòa, áp bức người dân đang cần có tự do dân chủ;
  • Đảng CSVN hoàn toàn khống chế mọi sinh hoạt của xã hội Việt Nam trong đó có sinh hoạt văn học nghệ thuật và văn hóa tư tưởng;
  • CSVN chủ trương văn hóa (a) là kết hợp và lấy chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh” làm kim chỉ nam; (b) phục vụ Chủ Nghĩa Xã Hội; (c) do đảng CSVN lãnh đạo (trích các Nghị Quyết của đảng CSVN);
  • Cuộc trình diễn văn hóa tại Kennedy Center Hoa Thịnh Đốn và các nơi khác được mệnh danh “Những Ngày Văn Hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ” chỉ nhằm mục đích phục vụ và bảo vệ đảng CSVN tồn tại, tiếp tục đàn áp 90 triệu người dân Việt Nam.

 

Vì thế, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại long trọng tuyên cáo:

 

  • Cực lực lên án CSVN dùng văn hóa để phục vụ và bảo vệ chế độ độc tài, vi phạm nhân quyền;
  • Tố cáo mục tiêu đầu độc dư luận nhân dân Hoa Kỳ trong đó có con em của Người Việt tỵ nạn Cộng sản qua các hình thức được gọi là “giao lưu văn hóa” hoặc những ngôn từ mỹ miều khác.
  • Đòi hỏi CSVN phải chấp nhận một thể chế dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí…; thả tất cả tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo; trả lại quyền cai trị cho dân;
  • Yêu cầu Chính Phủ Hoa Kỳ không tiếp tay cho CSVN trong chiêu bài văn hóa của họ.
  • Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là các du sinh, quyết tâm tẩy chay và chống lại mọi hình thức văn hóa trá hình của đảng CSVN; đoàn kết tranh đấu cho một chế độ tự do dân chủ, đem lại phồn vinh và bảo vệ chủ quyền đất nước.

 

Làm tại Hoa Thịnh Đốn, ngày 8 tháng 8, năm 2015

 

Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam                                  Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hợp

Vùng DC, MD, VA                                                    Cộng Đồng NVQG/Liên Bang Hoa Kỳ

Đoàn Hữu Định                                                          Nguyễn Văn Tánh

ĐT: 703-475-6186;                                                     ĐT: 347-481-8283;

CongdongthudoHTD@gmail.com                             Tanhnguyen1947@yahoo.com

Comments are closed.